شماره‌های پیشین نشریه

فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء، تنها مقالات پژوهشی را پذیرش و نشر می­ دهد.

نویسندگان محترم مقالات، لطفاً، پیش از ارسال مقاله، مطالب مذکور در بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند.

تکمیل و بارگذاری کاربرگ­ های: تعارض منافع و تعهدنامه به هنگام بارگذاری و ارسال مقاله الزامی است.

به مقالات پذیرفته شده، کد شناسه DOI تعلق می­ گیرد.